PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL CASHBACK 2019

Platná pro vybrané Whirlpool sušičky a sety 2019.

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akční nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla
mohou být pozměněna pouze pořadatelem formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce
Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ:
49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
20460 (dále jen „pořadatel“).
2. Místo konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
3. Termín konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá v termínu od 1.10. 2019 do 31.12.2019 (dále jen „doba konání prodejní akce“)
4. Účastník prodejní akce
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území
České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
5. Základní charakteristika prodejní akce
Zákazník, který u obchodních partnerů na území České republiky zakoupí vybrané modely spotřebičů značky Whirlpool, může
následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě až do 3.000,- Kč.
6. Produkty zařazené do prodejní akce
6.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce.
6.2. Vybrané modely zařazené do akce Cashback sušičky a sety zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v
České republice.

Sušičky:

FT M11 72B EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M11 8X3 EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M11 82B EE FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M22 8X2B EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M22 8X3B EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M22 9X2B EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
FT M22 9X2S EU FreshCare+ Sušička Sušička FreshCare+ 750,-Kč
ST U 82 EU Supreme Care Sušička Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
ST U 83X EU Supreme Care Sušička Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
ST U 83E EU Supreme Care Sušička Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
ST U 92X EU Supreme Care Sušička Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
ST U 92E EU Supreme Care Sušička Sušička Supreme Care 1.250,-Kč

Set sušičky a pračky:

FWL61083B CS FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWF71253W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWF71483W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG71284W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG71484W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWF71483B CS FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWF71483B EE FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG71283BV EE FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG71284WCV CS FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG81284W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG81296WS EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWD81284WC EE FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG81496B CS FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG81484BV EE FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG81484BV CS FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWG91484W EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWD91496WS EU FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FWD91496BV EE FreshCare+ Pračka Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
FSCR 70415 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 80415 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 80423 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 80434 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 90423 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 10432 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
FSCR 12440 Supreme Care Pračka Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč


6.3. Nárok na zaslání peněz vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní
smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odstoupí-li účastník prodejní akce, nárok na vrácení finančních prostředků v rámci prodejní akce nevzniká a případně
zaslané peníze je účastník prodejní akce povinen pořadateli vrátit.
7. Podmínky účasti v prodejní akci
7.1. Nákup jednoho modelu nebo setu modelů z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 6, přes partnery uvedené v bodě
7.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
7.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback do
14 dnů od uskutečnění nákupu.
7.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní
účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční částka bude připsána na bankovní účet
účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.7.5. V registračním formuláři musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro
poukázání peněžních prostředků, obchodní firma prodejce, datum zakoupení spotřebiče/-ů, údaje o spotřebiči (typ
spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.
7.6. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí účastník
prodejní akce na příslušnou finanční částku nárok.
7.7. Účast v této prodejní akci není možné kombinovat s účastní v jiné promo akci nebo obdobné akci pořadatele týkající se
stejného produktu (např. Prodloužená záruka 5 let na celý spotřebič). Výrobní číslo spotřebiče může být registrováno
jenom na jednu akci pořadatele. V případě druhé a další registrace bude účast automaticky zamítnuta.
7.8. Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.
7.9. Odesláním registračního formuláře každý účastník prodejní akce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na
e-mailovou adresu zadanou účastníkem prodejní akce ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli zdarma odvolat v
sídle pořadatele.
7.10. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel
neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Účastník prodejní
akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
7.11. Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující
veškeré správné údaje, nebude přiložena požadovaná příloha, registrace nesplňující daný formát či jinak nesplňující
podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník
prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen
„účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účastník prodejní akce účtenku/účtenky o
zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního
formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním
dokumentů (daňových dokladů).
7.12. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu
info@ktpb.cz.
8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
V rámci prodejní akce pořadatel zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem prodejní akce při přihlášení do prodejní akce,
neboť je to nezbytné pro naplnění obsahu prodejní akce. Účelem poskytnutí osobních údajů účastníkem prodejní akce
je tedy realizace pořádané prodejní akce ve vztahu k účastníku. Osobní údaje poskytuje účastník prodejní akce
dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jako správcem a mohou být poskytnuty smluvním
partnerům pořadatele, kteří na základě smlouvy jsou pověřeni realizací prodejní akce: spolupracující agentura KTPB
s.r.o. (údaje viz níže). Ochrana osobních údajů se vedle těchto pravidel řídí zejména Oznámením o ochraně osobních
údajů, jehož text lze nalézt na internetových stránkách pořadatele
www.whirlpool.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju , zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (též GDPR), a dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Bližší informace o způsobu a rozsahu ochrany osobních údajů jsou uvedeny v
Oznámení na citované internetové adrese.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v
prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez
udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si
vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že
dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a
zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle
předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.
9.2. Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ
26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno .