REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reba international, spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 Pitkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333.
IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500
(dále jen prodávající)

 

 1. 1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti prodejce Reba international, spol. s r.o., se sídlem Žampiónová 2, 104 00 Praha 10 Pitkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3333. IČO: 41189248, DIČ: CZ41189248, bankovní spojení: Raiffeisen bank., č.ú. 1132906001/5500
 2.  upravující postup přijetí a vyřízení zboží předaného zákazníky společnosti JAPL SERVIS k reklamaci
 3. Kupující - spotřebitel ve smyslu čl. 1 odst. 7.4 obchodních podmínek (dále jen kupující), kterými je této reklamační řád nedílnou součástí, je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost pro zdárné a rychlé vyřešení reklamačního řízení.
 4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží souhlasí kupující s Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem.
 5. Tento Reklamační řád se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen ZOS).
 1. 2.     ZÁRUČNÍ DOBA
 1. Prodávající poskytuje v souladu s § 2165 odst. 1 OZ záruční dobu 24 měsíců u nového zboží. Tato lhůta začíná běžet převzetím věci. Je-li na obalu výrobku uvedeno datum spotřeby, zkracuje se doba do data vyznačeného na obalu výrobku.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou ji z důvodu reklamačního řízení spotřebitel nemůže užívat.
 3. Prodávající má právo zkrátit záruční dobu z 24 měsíců na 12 měsíců u použitého spotřebního zboží v souladu s § 2168 OZ

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že nemá práva z vadného plnění, věděl-li o vadě již při převzetí věci.
 2. Kupující má v souladu s § 2169 občanského zákoníku právo na výměnu věci, jež trpí vadou, případně na výměnu součásti věc, je-li výměna součásti věci přiměřená a dostatečná k napravení věci do bezvadného stavu. Lze-li vadu věci bez větších obtíží pro kupujícího opravit a je-li výměna nepřiměřená vadě věci, má kupující právo na bezplatnou opravu.
 3. Není-li prodávající schopen věc opravit a není-li možná výměna, má kupující právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz a zaslání zboží zpět prodejci. Kupující má, v souladu s judikaturou ČR, právo žádat v rámci práva z vadného plnění odstoupení od smlouvy při třetí reklamaci stejné vady nebo čtvrté reklamaci různých vad. Odstoupení od smlouvy podle věty druhé je možné toliko tehdy, byli-li předešlé reklamace uznané.
 1. 4.     REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 2. Prodávající vyřídí reklamaci podanou kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu v souladu s § 19 ZOS po dohodě se spotřebitelem a na základě relevantního důvodu, prodloužit, nejvýše však na 60 dnů.
 3. Prodávající je povinen vydat kupujícími při převzetí věci k reklamačnímu řízení reklamační protokol, který musí obsahovat zejména tyto údaje:
  1. kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění,
  2. co je obsahem reklamace (jaká je vada věci),
  3. jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil
  4. Kupující má právo si reklamační protokol zkontrolovat a vůči jeho obsahu, zejména obsahu vady věci mít námitky a žádat opravu.
  5. Prodávající při předání věci zpět kupujícímu vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době jejího trvání a obsahu opravy; v případě odmítnuté reklamace odůvodnění zamítnutí reklamace.
 1. 5.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Ujednání tohoto Reklamačního řádu se nepoužijí pro práva z vadného plnění, která vznikají mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Ujednání upravující práva z vadného plnění vznikající kupujícímu – podnikateli jsou upravena v rámci Obchodních podmínek.
 2. Je-li ujednání tohoto reklamačního řádu v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy ČR, použijí se ustanovení platných a účinných právních předpisů.