PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL JAR PROMO 2020

platná pro:

Whirlpool myčky

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akční nabídky Whirlpool Jar promo 2020 (dále jen „prodejní akce“) – 150 kusů tablet Jar Platinum Plus zdarma. Tato pravidla mohou být pozměněna pořadatelem formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.Pořadatel prodejní akce

Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ 49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).

2.Termín a místo konání prodejní akce

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 nebo do vyčerpání skladových zásob (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“). Místem konání prodejní akce v případě e-shopů je e-shop se sídlem na území ČR a/nebo s fyzickým výdejním místem na území ČR.

3.Účastník prodejní akce

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).4.

Základní charakteristika prodejní akce

Zákazník, který u obchodních partnerů pořadatele v místě konání prodejní akce v době konání prodejní akce zakoupí vybrané modely pořadatele zařazené do prodejní akce, má možnost získat 150 kusů tablet Jar Platinum Plus zdarma.

5.Produkty zařazené do prodejní akce

5.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce.

5.2. Vybrané modely zařazené do prodejní akce Jar promo zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.

Myčky:

WSIO 3O34 PFE X, WSIO 3T125 6PE X, WSBO 3O23 PF X, WSIP 4O23 PFE, WSBO 3O34 PF X, WIC 3C23 PEF, WIO 3T133 DEL, WIO 3T223 PFG E, WIP4O32 PF E, WIO 3T121 P, WBO 3033 DL X, WBO 3T323 6.5P X, WIO 3T321 P, WIO 3T133 DL E S, WIC 3C24 PS F E, WCIO 3O32 PE, WBC 3C26 PF X, WIF 4043 DLGT E, WBO 3T333 DF I, WKIO 3T123 6.5P, WSFO 3O34 PF X, WSFO 3O34 PF, WSFO 3O23 PF X, WSFO 3O23 PF, WSFO 3T125 6PC X, WFO 3T223 6.5P X, WFC 3C26 P, WFC 3C23 PF X, WFC 3C23 PF, WFO 3P23 PL X, WFO 3O33 DL X, WFO 3O32 P, WKFO 3O32 P X, WFO 3T222 PG X, WFC 3C22 P X, WFF 4O33 DLTG X @, WFP 4O32 PTG X

5.3.Nárok na zaslání dárku vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupí-li účastník prodejní akce, nárok na dárek v rámci prodejní akce nevzniká a případně zaslaný dárek je účastník prodejní akce povinen pořadateli vrátit.

6.Podmínky účasti v prodejní akci

6.1. Nákup jednoho modelu z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 5. u obchodního partnera pořadatele v místě konání prodejní akce.

6.2. Nákup se uskuteční v době konání prodejní akce.

6.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách https://www.whirlpool.cz/promo-akce/  do 14 dnů od uskutečnění nákupu.

Whirlpool CR, spol. s r.o.

Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411

www.whirlpool.cz

e-mail: office_prague@whirlpool.com, tel.: +420 251 001 077

6.4. Po ověření registračních údajů obdrží účastník prodejní akce dárek – 150 ks tablet Jar Platinum Plus – do 30 dnů na adresu uvedenou v registračním formuláři.

6.5. V registračním formuláři musí být uvedeno: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12 NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.

6.6. Na dárek nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Dárek splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platné právní úpravy ČR.

6.7. Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly

6.8. Odesláním registračního formuláře každý účastník prodejní akce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle pořadatele.

6.9. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník prodejní akce vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

6.10. Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

6.11. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s doručením dárku kontaktujte naši přepravní společnost prostřednictvím e-mailu veronika.hurdova@4pap.com.

7.Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

V rámci prodejní akce pořadatel zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem při přihlášení do prodejní akce, neboť je to nezbytné pro naplnění obsahu prodejní akce. Účelem poskytnutí osobních údajů účastníkem je tedy realizace pořádané prodejní akce ve vztahu k účastníkovi. Osobní údaje poskytuje účastník dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jako správcem a mohou být poskytnuty smluvním partnerům pořadatele, kteří na základě smlouvy jsou pověřeni realizací prodejní akce: agentura Poski.com.s.r.o. (údaje viz níže) a co se týče adresy dodání dárku též přepravní společnosti. Ochrana osobních údajů se vedle těchto pravidel řídí zejména Oznámením o ochraně osobních údajů, jehož text lze nalézt na internetových stránkách pořadatele www.whirlpool.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju , zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (též GDPR), a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Bližší informace o způsobu a rozsahu ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení na citované internetové adrese.

8.Závěrečná ustanovení

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/darky . Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.


Whirlpool CR, spol. s r.o.

Radlická 3201/14,

150 00 Praha 5

IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411

www.whirlpool.cz

e-mail: office_prague@whirlpool.com, tel.: +420 251 001 077

Kontaktní údaje:

přepravní společnost: 4 P & P spol. s.r.o, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy, IČ 25618768 spolupracující agentura: Poski.com.s.r.o., se sídlem 28. října 1584, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, IČ 27791505